Narodowe Stowarzyszenie Aktywności Społecznej

Organizacja pożytku publicznego        

Narodowe Stowarzyszenie Aktywności Społecznej

działa na podstawie przepisów ustawy z dnia 7 kwietnia 1989r – prawo o stowarzyszeniach
i ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r – o działalności pożytku publicznego i wolontariacie
oraz na podstawie własnego statutu.
Stowarzyszenie działa na obszarze Rzeczpospolitej Polskiej.

Wraz z wpisem do KRS Stowarzyszenie uzyskało status organizacji pożytku publicznego.

Działalność Stowarzyszenia opiera się na społecznej pracy członków.
Z chwilą pojawienia się realnych potrzeb i w miarę posiadania środków finansowych, Stowarzyszenie może zatrudnić pracowników za wynagrodzeniem dla realizacji swoich celów statutowych.

  Celem statutowej działalności Stowarzyszenia jest:
 1. Podnoszenie kultury i świadomości społeczeństwa, wywoływanie zainteresowania społecznego sprawami obywatelskimi harmonizującymi z Konstytucją R.P.
 2. Organizowanie obywatelskiej aktywności w zakresie edukacji młodego pokolenia.
 3. Wyzwalanie inicjatywy i organizowanie ofiarności społecznej na rzecz pomocy materialnej mieszkańcom naszego kraju, którzy takiej pomocy potrzebują.
 4. Organizowanie społecznego ruchu na rzecz wspierania działań służących wyrównywaniu szans młodzieży uczącej się.
 5. Prowadzenie działalności pożytku publicznego na podstawie zleconych przez samorządy zadań publicznych.
 6. Prowadzenie ogólnej działalności na rzecz pożytku publicznego.
 7. Prowadzenie ogólnej pomocy w zakresie doradztwa prawnego.
 8. Prowadzenie ogólnej pomocy osobom niepełnosprawnym i poszkodowanym w wypadkach drogowych.
 9. Aktywne uczestnictwo w życiu społecznym, gospodarczym i politycznym.
 10. Prowadzenie działalności na rzecz ochrony zwierząt - Pensjonat Spokojnej Starości Koński Dwór.
 11. Propagowanie Zdrowego Stylu życia poprzez propagowanie prozdrowotnych form ruch (joga, pilates, Zdrowy Kręgosłup, Jazda Konna, bieganie)